Menu
Your Cart

Mesafeli Satış Sözleşmesi

GENEL HÜKÜMLER

Alıcı, Satıcı’ya ait Site’de sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. Sözleşme konusu her bir ürün 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcının yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak Sitedeki ürünlerin altında yer alan teslimat ile ilgili bilgilendirme yazısında belirtiği süre zarfında Alıcı veya Alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilecektir. Bu süre içinde ürünün Alıcıya teslim edilememesi durumunda Alıcı, sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Satıcı, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa kullanım kılavuzları vb. belgeleri, ürün ile birlikte teslim etmeyi, her çeşit ayıptan arınmış olarak yasal mevzuat gereklerine uygun olarak, standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi beyan ve taahhüt eder. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıyı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Alıcı, ürünün tarafınca satın alınıp, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcının sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin imkansızlaşması sebebiyle sözleşmeye ait yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, bu durumun öğrenilmesinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak Alıcıya bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcıya ödenmemesi halinde Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Alıcıya ait olacak şekilde Satıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, satış tarihinde mücbir sebeplerinin var olması halinde durumu Alıcıya bildireceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa benzeri ile değiştirilmesini ve/veya teslimatın engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcıdan talep etme hakkına sahiptir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcının hesaplarına yansıma halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan Alıcı olası gecikmeler için Satıcıyı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcının, Alıcı tarafından ürün alırken siteye üye olması esnasında girdiği iletişim bilgilerini iletişim ve pazarlama gibi diğer amaçlar için kullanma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle Satıcının kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce herhangi bir ayıbının olup olmadığına dair kontrolünü yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeden teslim alınan mal/hizmetin, ayıpsız/hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu Alıcıya aittir. Cayma hakkı alacaklı tarafından kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Faturası ile iade edilmelidir. Alıcının sipariş sırasında kullandığı kredi kartına ilişkin kredi kartı hamilinin sipariş veren Alıcı ile aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcıya tesliminden önce siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin herhangi bir güvenlik açığının tespit edilmesi durumunda, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcıdan talep edebilir. Alıcıdan talep edilen belge 24 saat içinde Satıcıya gönderilmeli, gönderilmemesi halinde Satıcının siparişi iptal etme hakkı mevcuttur. Alıcı, Satıcıya ait Siteye üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerinin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcının ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Alıcı, Satıcıya ait Siteyi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcıyı bağlayacaktır. Alıcı, Satıcıya ait Siteyi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı (virüs, spam, vb.) işlemlerde bulunamaz. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlusu olup, Satıcıyı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Bu konuda Satıcının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca, iş bu ihlal nedeniyle, bu ihlal durumunun yetkili merciiye şikayet edilmesi veya dava açılması durumunda Satıcının üyeye karşı sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.


CAYMA HAKKI

Alıcının, Sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, Satıcıya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcıya aittir. Alıcı işbu Sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkının kullanılması için malın Alıcıya tesliminden itibaren Alıcının 7(yedi) günlük içinde Satıcıya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta bildiriminde bulunması ve ürünü işbu Sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanmamış olması şarttır. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 1 (bir) aylık süre içerisinde toplam bedeli Alıcıya iade etmekle yükümlüdür.


CAYMA HAKKININ ŞARTLARI

Alıcının isteği ve açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo bikini altları, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan ürünler, son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, Alıcıya teslim edilmesinin ardından Alıcı tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, Alıcının isteği üzerine, Alıcıya göre; ürünün üstünde daraltma, paça boyunun yapılması gibi terzilik işlemleri gören ürünler Yönetmelik gereği iade edilememektedir. İade edilecek olan ürün iade formu ile birlikte Satıcıya gönderilmelidir. İade edilecek ürünün kullanılmamış olması gerekmektedir. Ürün üzerinde herhangi bir leke, yıpranma, yırtılma gibi durumların mevcut olması halinde iade edilmesi mümkün değildir. İade edilecek ürünün yıkanma işleminden geçmemiş olması gerekmektedir. Satıcının web sitesinde (www.beluna.co) ürünlerin hassas programda yıkanması veya kuru temizleme yapılması gerektiğinin bilgisi verilmiştir. Bunların dışında yıkama işlemi nedeniyle ürünün zarar görmesi dahilinde Satıcının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bağlamda Alıcı bu sebeplerle ürünü iade edemez.


TEMÜRRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düşmesi durumunda, kart sahibi le söz konusu olan banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul ve beyan eder. UYUŞMAZLIKLARDA


GÖREVLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.


YÜRÜRLÜK Alıcı, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu Sözleşmenin Sitede Alıcı tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılım düzenlemelerini yapmakla yükümlüdür.

Tarama deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini geliştirmek için tanımlama bilgileri ve diğer benzer teknolojileri kullanıyoruz. Kullanım Koşulları